Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

Původ jmen | Gita

10.červen

Svátek mají Gita, Markéta, Margita a Maxim (Homologetes).

Dnes má v občanském kalendáři svátek Gita. Je domáckou podobou jména Margita, což je vlastně naše Markéta. Základem je latinské slovo margarita, tedy "perla".

Dnešního dne se již od 12. století slaví svátek Markéty Skotské. Byla dcerou krále Eduarda Athelinga a uherské princezny Agáty. Její otec byl vypovězen z Anglie, a tak spatřila světlo světa kolem roku 1046 v Resce v Uhrách. Od roku 1057 však žila Markéta na dvoře svého strýce Eduarda Vyznavače (1002-1066) v Anglii. Po slavné bitvě u Hastingsu (1066), kde byl poražen anglosaský král Harald II. (1022-1066) normanským vévodou Vilémem I. Dobyvatelem (1027-1087), uprchla Markéta do Skotska a vdala se zde za krále Malcolma III. (1031-1093). Mladá královna působila v dalších letech neúnavně při reformě církevního života ve své nové vlasti, odstraňovala pohanské zvyky a podporovala křesťanskou výchovu. Zvláštní péči věnovala Markéta chudým, které velkoryse podporovala. Stejně pečlivě se starala o své děti. Její manžel Malcolm byl zabit v bitvě proti Angličanům v Alnwicku, Markéta zemřela o čtyři dny později 16. listopadu v Edinburghu a byla pochována vedle svého chotě v opatském kostele Dunfermline. Během reformace byly ostatky obou přeneseny do kaple v Escorialu v Madridu. Markéta je dodnes uctívána jako patronka Skotska.

V církevním kalendáři má dnes svátek Maxim Homologetes (Vyznavač). Narodil se kolem roku 580 v Kónstantínopoli (dnešní Ístanbul, Turecko) ve vznešené rodině. Dosáhl vysokého vzdělání, dostal se dokonce na místo tajemníka císaře Hérakleia. Úřad ho však neuspokojoval, rezignoval a raději se stal mnichem v Chrysopolidě. Zde brzy získal post opata, avšak komunita se po útoku perských vojsk roku 626 rozpadla a Maximos uprchl do Alexandrie, později do Kartága a nakonec se usadil v Římě. Spolu s papežem Martinem I. se postavil proti politice císaře Constantia II. Oba byli zatčeni a odvezeni do Kónstantínopole. Po několika letech týrání byl Maxim odsouzen ke zbičování, utětí pravé ruky, vyříznutí jazyka a k doživotnímu žaláři. Strašlivý rozsudek byl na nebohém starci opravdu vykonán. Zmrzačený Maxim byl dopraven do opuštěné pevnosti Skemaris u Černého moře, kde 13. srpna roku 662 zemřel.

Maxim byl nejenom mučedníkem, ale také významným teologem a mystikem. Jeho mystické a asketické spisy jsou dodnes vysoce ceněny.

V keltském kalendáři stromů dnes začíná měsíc dubu - Dair.