Jména a příjmení v ČR

jména, která jinde nenajdete...

Původ jmen | Elena

16.březen

Svátek mají Elena, Herbert (Heribert) Kolínský, Ámos, Julián Antiochijský, Mučedníci ze Severní Ameriky a Pavel Prosťáček.

Dnešní oslavenkyně Elena je jednou z podob jména Helena. V tomto případě se jedná o rusko-bulharskou variantu. Jméno Helena má své základy v řeckém slově heléné. Doslova to znamená "pochodeň z hořícího rákosí". Dá se tedy přeneseně říci, že Helena je světlem v temnotách, a totéž lze přenést i na Elenu.

Herbert nebo také Heribert pochází ze staroněmeckého jména Hariberath a znamená něco jako "skvělý voják".

Světcem dnešního dne je Herbert Kolínský, který se narodil asi roku 970 ve Wormsu. Věnoval se duchovní dráze a dosáhl biskupské hodnosti. Byl důvěrným rádcem a dvorským hodnostářem císaře Otty III., rozešel se však s jeho nástupcem Jindřichem II., dokonce si nějaký čas pobyl za mřížemi. Oba mužové se však po nějakém čase usmířili a Herbert nedlouho potom založil klášter v Deutzu. Proslul prý velkou laskavostí ke svým bližním a již za jeho života jej lidé považovali za svatého. Oficiálně si na to však musel Herbert počkat až do 17. století.

Jméno Ámos u nás nejvíce proslavil učitel národů J. A. Komenský. Je odvozeno z hebrejského slova hámós, které znamenalo "Bohem přinesený" nebo "pomazaný". Obojí význam svědčí o skutečnosti, že to bylo jméno skutečně vážené.

Biblický Ámos patřil k proslulým prorokům. Žil v době, kdy si lid izraelský ještě vládl sám a všem se žilo velice dobře. Doba hospodářského rozkvětu však přinesla, jak už to tak bývá, obrovský úpadek mravů, korupci a zločinnost. Ámos všechny nešvary veřejně a nevybíravě káral a prorokoval celé zemi brzkou zkázu. Skutečně, nedlouho po jeho proroctvích napadly Izrael hordy Asyřanů a jeho vize se uskutečnily v celé hrůze. A tak nešťastnému prorokovi zbyla jen víra, že se vše zase někdy v dobré obrátí. Jeho příběh není nepodobný osudu našeho věčného exulanta a skutečného vlastence Jana Amose Komenského, jehož život se také točil ve spirále víry, naděje a zmaru.

Další událostí, kterou si dnes připomínáme je tragický osud mučedníka Juliána Antiochijského, kterého protivníci křesťanů po dlouhém trápení utopili v moři.

Dalšími světci z církevního kalendáře jsou tzv. Mučedníci ze Severní Ameriky. Byli to francouzští jezuité, kteří působili v Kanadě a ve 40. letech 17. století položili životy při své misijní službě na indiánském území.

Posledním oslavencem je Pavel Prosťáček. Jméno si vysloužil díky své upřímné povaze. V šedesáti letech opustil svou ženu a vydal se na duchovní dráhu. Dnešního dne začínaly ve starém Řecku dvoudenní slavnosti boha Dionýsa, které měly zajistit bohatou úrodu hroznů.