Jména a příjmení v ČR

Jan - Boanerges, syn Zebedea a Salome

Apoštol Jan - Boanerges, Evangelista, syn Zebedea a Salome, bratr apoštola Jakuba, byl znám jako "milovaný učedník". Rybář z Betsaidy, Kafarnaum a Jeruzaléma byl také členem užšího kruhu Q. Napsal Janovo evangelium, 1., 2. a 3. list Janův a Zjevení. Kázal v církvích Malé Asie. Byl vyhnán na ostrov Patmos, později propuštěn zemřel přirozenou smrtí. Jan byl jeden z prominentních apoštolů. Je zmiňován na mnoha místech v Novém Zákoně. Byl to muž akce; byl velice ambiciózní, měl výbušnou povahu a netolerantní srdce. Jeho druhé jméno bylo Boanerges, což znamená "syn hromu". On a jeho bratr Jakub pocházeli ze zámožnější rodiny než ostatní apoštolové. Protože jejich otec najímal služebníky pro svou rybářskou práci, mohl se cítit výše než ostatní. Byl blízko Petrovi. Často spolu při službě spolupracovali. Přesto byl mluvčím skupiny Petr. Jan Evangelista pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera a byl, stejně jako Petr a Ondřej, rybář. Jeho bratrem byl Jakub Starší, rovněž apoštol. Přežil všechny své apoštolské druhy a je také jediným z těch, kteří zemřeli přirozenou smrtí. I on byl pronásledován a mnohokrát se ocitl v ohrožení života. Je autorem čtvrtého z evangelií a také nebeskými vizemi naplněného apokalyptického Zjevení sv.Jana. Vždy patřil k velice oblíbeným světcům. Je patronem teologů, úředníků, notářů, sochařů, malířů, písařů, spisovatelů, knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih, výrobců papíru, vinařů, řezníků, sedlářů, výrobců zrcadel, rytců, svíčkářů, košíkářů a přátelství. Na orloji je zobrazen jak ovládá hada, který vystupuje z kalicha.
jan evangelista