Jména a příjmení v ČR

Jakub mladší, syn Alfeův

Apoštol Jakub mladší, syn Alfeův nebo Kleofáše a Marie, žil v Galilei. Byl to bratr apoštola Judy. Podle tradice napsal List Jakubův, kázal v Palestině a v Egyptě, kde byl ukřižován. Jakub byl jedním z málo známých učedníků. Někteří učenci věří, že byl bratrem Matouše, výběrčího daní. Jakub byl muž silného charakteru, v projevu jeden z nejprudších. Tradice nám říká, že také zemřel jako mučedník a že jeho tělo bylo pilou rozřezáno na kusy. Pila se stala jeho apoštolským symbolem. Jakubové jako původní apoštolové byli dva. Takzvaný Starší, syn Zebedův, byl bratrem apoštola Jana. Stal se patronem válečníků, dělníků, lékárníků a kovářů. Už současníci ho zaměňovali s druhým Jakubem, tzv. Mladším, Kristovým příbuzným a synem Alfea. O jejich shodnosti nebo rozdílnosti se dodnes vedou diskuse a převládá názor, že jde skutečně o dvě různé osoby. Na Pražském orloji je v současné podobě jen jeden a to Jakub Mladší, případně Menší.
jakub