Jména a příjmení v ČR

Petr, syn Jonášův

Apoštol Petr - syn Jonášův, žil v Betsaidě a v Kafarnaum. Dělal evangelizační a misionářskou práci mezi Židy a došel až do Babylonu. Byl členem užšího kruhu Q a je autorem dvou novozákonních epištol, které nesou jeho jméno. Říká se, že byl ukřižován v Římě temenem dolů. Petr byl prvním z apoštolů. Jméno má základy v řeckém slově petros, což znamená "skála". Původně se jmenoval Šimon a se svým bratrem Ondřejem byli rybáři. Latinizací vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Je patronem papežů, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, klempířů, kovářů, slévačů, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchářů, rybářů a lodníků. Podle Bible mu řekl Kristus : „Ty jsi skála a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče od království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi." Petr se tak stal prvním biskupem a vůdcem křesťanského společenství. Hrob má v kryptě chrámu sv.Petra ve Vatikánu a jeho jméno je zde uvedeno na prvním místě v řadě papežů. Na orloji je zobrazen s klíčem.
petr